Adatvédelmi szabályzat

/
Adatvédelmi szabályzat

A FABRIKME webáruház

Adatvédelmi nyilatkozata

A szolgáltató neve: WHITEWATERKRAFT KFT A szolgáltató székhelye: 1112 Budapest, Hosszúréti  utca 32. A szolgáltató telephelye: u.az Elektronikus levelezési címe: fabrikme@whitewaterkraft.com A szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-324376 A szolgáltató adószáma: 26328502-2-42 Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék A szolgáltató telefonszáma: +36 30 4693095 Adatvédelmi nyilvántartási száma: adatkezelés nemtörténik A szerződés nyelve: magyar A tárhely-szolgáltató neve: FX-HOSTING (Bencsik György Gábor ev.) A tárhely-szolgáltató címe: 1164 Budapest, Bóbitás út 27. A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@fxhosting.hu A tárhely-szolgáltató weboldala: www.fxhosting.hu BEVEZETÉS, A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Vásárlóink személyes adatait a FABRIKME webáruház adatbázisában tároljuk, amelyhez a vásárló az adatainak megadásával hozzájárul Az adatokat kizárólag a  webshop részére gyűjtjük és dolgozzuk fel a cég gazdasági feladatának teljesítéséhez, akció- és reklámkampányok szervezéséhez, betartva a személyes adatok védelméről és kezeléséről szóló jogszabályok előírásait. Személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet, továbbá kérheti azok helyesbítését, kiegészítését és törlését a különböző személyes adatok vonatkozásában akár külön-külön is az fabrikme@whitewaterkraft.com  email címen. Adatait cégünk bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adjuk át, kivéve, ha a harmadik fél a vásárlási szerzősés teljesítésében működik közre. Ebben az esetben a harmadik fél a megrendelő adatait nem rögziti, nem tárolja és nem adhatja tovább. A WHITEWATERKRAFT KFT (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével  kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok és saját szabályzatok figyelembevételével és betartásával járunk el: – Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény; – Az  egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény; – Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény; – Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény; Saját Általános Szerződési Feltételeinkben (ÁSZF) foglaltak; A FABRIKME webáruházban feltűntetett egyéb adatvédelmi információk. JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZAT CÉLJA, a FABRIKME webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes  adatok  és  egyéb  adatok  kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza  saját személyes  adatait,  vagy azok egy részét az  oldalon, vagy az oldal közvetitésével.

A FABRIKME webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes  adatok  védelméről  és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata  az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve –  név,  azonosító jel, illetőleg  egy  vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális  vagy  szociális  azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. A  felhasználói  megrendelés  során  megadott  adatok  közül  kizárólag  a név  és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használat közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, melyet részletesen az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése szabályoz.

ADATKEZELÉS CÉLJA
Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, hírlevelek küldése, hűségpontokkal és/vagy törzsvásárlói kedvezményekkel kapcsolatos adminisztráció, sütik (cookie-k) alkalmazása, a megrendelt termék kiszállítása. A kiszállítás során az adatokat felhasználó továbbítja a vele szerződéses kapcsolatban álló szállító és/vagy logisztikai vállalkozás felé, a kiszállítás eredményes lebonyolítása érdekében. HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ
 A felhasználó  a vásárláskor (megrendeléskor) vagy a regisztrációjakor, a webáruházban megjelenő checkbox kipipálásával hozzájárul, hogy az Adatkezelő a WHITEWATERKRAFT KFT, vásárlói adatait kezelje. Kereskedő cégneve:  WHITEWATERKRAFT KFT. Székhelye:1112 Budapest, Hosszúréti  utca 32. Fizetési Elfogadóhely webcíme:  www.fabrikme.sexy Kereskedő által továbbított adatok megnevezése:  Név, e-mail cím, számlázási cím, adószám, cégnév Tudomásul veszem, hogy a WHITEWATERKRAFT KFT. ( 1112 Budapest, Hosszúréti  utca 32.) adatkezelő által a www.fabrikme.sexy felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, e-mail cím, számlázási cím, adószám, cégnév Az adatfeldolgozóáltal végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff  ADATBIZTONSÁG
 Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai  rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

A FELHASZNÁLÓ JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOSAN
A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A  Felhasználó  a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel  kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:
E-mailen: fabrikme@whitewaterkraft.com Postai úton: WHITEWATERKRAFT KFT, 1112 Budapest, Hosszúréti  utca 32. A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról.  Az  Adatkezelő köteles  a  kérelem  benyújtásától  számított  legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon  belül  írásban, évente egy alkalommal ingyenesen, megadni  a  tájékoztatást. Az adatszolgáltatás díja egyébként 5.000 HUF/alkalom. A  felhasználó bármikor kérheti  adatai  helyesbítését,  illetve módosítását, ingyenesen. Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A  Szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni. A számviteli törvény által meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez nem szükséges adatokat a szerződés lejárta után legkésőbb 30 napon belül megsemmisíti. Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti  csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért  vagy  illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

JOGORVOSLAT
Felhasználó/Szerződő a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Felhasználó/Szerződő a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni: Levelezési cím: WHITEWATERKRAFT KFT,1112 Budapest, Hosszúréti  utca 32.

E-mail: fabrikme@whitewaterkraft.com Telefonszám:+36304693095
WEB: www.fabrikme.sexy Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
Vagy az illetékes Területi Főfelügyelőségen, melynek elérhetősége mely az alábbi linken található: http://www.nfh.hu/magyar/informaciok/elerheto/teruleti

AVNY aktualizálva: 2020.01.07.

Indítsa el a gépelést, és a kereséshez nyomja meg az Entert

Bevásárló kosár

Nincsenek termékek a kosárban.